1001

1002[J]

1006[G]

判断一个循环比赛序列是否合法
赢得2分,平各得1分,负不得分

  • Landau’s Theorem
    假设$s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_n$,这个序列合法当且仅当
  1. $s_1 + s_2 + \dots + s_i \geq i(i-1) \;\; \text{for all}1 < i \leq n-1$
  2. $s_1 + s_2 + \dots + s_n = n(n-1)$

1007

1008[J]

1009[J]

1010[G]

给定一棵$n$结点的树和一个数$k$,每个节点上有一个权值$a_i$
问有多少对 $(u,v)$ 满足$u$是$v$ 的祖先,且$a_u * a_v \leq k$

dfs 树状数组

离散化a,k/a后用树状数组来搞